انتخاب منابع سخت‌افزاری مناسب سرور برای استفاده از mi-DaaS

برنامه‌ی mi-DaaS Server  قابلیت نصب روی انواع سیستم‌عامل‌های ویندوز منطبق با انواع پردازنده‌های Intel و AMD از نوع x64 را دارد.

جهت برآورد مشخصات سخت‌افزار مورد نیاز برنامه یا اینکه بر‌اساس مشخصات سخت‌افزار موجود قابلیت پشتیبانی چه تعداد کاربر وجود دارد، می‌توانید به شرح ذیل عمل کنید.

o     پردازنده(CPU)

برای محاسبه‌ی تعداد هسته‌(Core) مورد نیاز نرم‌افزار mi-DaaS Server بر‌اساس تعداد کاربران استفاده کننده از آن، می‌بایست ابتدا یک هسته (Core) از پردازنده (CPU) را برای استفاده سیستم‌عامل در نظر گرفته و سپس بر‌اساس پردازنده‌های Intel / AMD x64 نسل 2016 به بعد برای تعداد پانزده کاربر یک هسته (Core) یا برای نسل‌های پایین‌تر از 2016 برای تعداد هفت کاربر یک هسته (Core) از پردازنده (CPU) سخت‌افزار را در نظر بگیرید.

مثال: روش محاسبه و انتخاب پردازنده مورد نیاز جهت استفاده تعداد 40 کاربر بر‌اساس مشخصات رایج سخت‌افزار‌های رایانه‌های شخصی (PC)

جهت تعیین تعداد هسته (Core) مورد نیاز ابتدا عدد 40 را بر عدد 15 در‌صورتی‌که نسل پردازنده مورد استفاده از نسل هفتم (Core i7) باشد و یا بر عدد هفت در‌صورتی‌که نسل پردازنده زیر نسل هفتم (Core i5) باشد، تقسیم می‌کنیم و تعداد هسته (Core) مورد نیاز جهت استفاده کاربران را به‌دست می‌آوریم.

Quantity of Core ( if x >= 7 ) = 40 ÷ 15 = 3 core

Quantity of Core ( if x < 7 ) = 40 ÷ 7 ≈ 6 core

سپس عدد یک (هسته مورد نیاز سیستم‌عامل ) را به پاسخ‌های مذکور اضافه می‌کنیم.

Quantity of Core = 3 + 1 = 4 core

Quantity of Core = 6 + 1 = 7 core

مطابق مشخصات فنی پردازنده‌های Intel / AMD x64 که اغلب دارای چهار هسته می‌باشند، در‌صورتی‌که پردازنده (CPU) منتخب از نسل (Core i7) باشد تعداد یک عدد پردازنده و در‌صورتی‌که پردازنده (CPU) منتخب از نسل (Core i5) باشد تعداد دو عدد پردازنده مورد نیاز است.

***در صورت استفاده از پردازنده‌های (Intel Xeon Server Base) به‌ازای تعداد پانزده کاربر یک هسته در نظر بگیرید.

 

o     حافظه‌ی موقت (RAM)

برای برآورد مقدار حافظه‌ی موقت (RAM) مورد نیاز می‌بایست در ابتدا در سه مرحله به شرح ذیل عمل کنید و مقادیر آن‌ها را به‌دست آورید. سپس مجموع این سه مرحله مقدار حافظه‌ی موقت مورد نیاز برنامه‌ی mi-DaaS Server را تعیین می‌کند.

  1. محاسبه‌ی حافظه‌ی موقت (RAM) مورد نیاز سیستم‌عامل و برنامه‌های کاربردی
  • تمامی سیستم‌عامل‌های Microsoft Windows مقدار 2GB از کل حافظه‌ی موقت (RAM) تخصیص داده شده را استفاده می‌کنند.
  • مقدار حافظه‌ی موقت (RAM) مورد نیاز برنامه‌های کاربردی نظیر (Office، Autodesk، Autocad و …) جهت اجرا روی سیستم‌عامل توسط شرکت‌های تولید کننده در دیتا شیت فنی آن برنامه ها اعلام می‌گردد و می‌بایست بر‌اساس آن مقدار حافظه‌ی موقت جهت اجرای آن را در نظر بگیرید.

در نتیجه‌ی حافظه‌ی موقت (RAM) لازم جهت اجرای سیستم‌عامل و برنامه‌ی کاربردی مجموع حافظه مورد نیاز سیستم‌عامل و برنامه‌ی کاربردی خواهد بود.

مثال 1 : برنامه AutoCAD 2020

با مراجعه به قسمت System Requirement در دیتا شیت برنامه‌ی AutoCAD 2020 مشاهده می‌کنید که مقدار حافظه‌ی موقت (RAM) مورد نیاز جهت اجرا آن مقدار 8GB اعلام شده‌است. در نتیجه جهت اجرای برنامه و کار سیستم‌عامل باید مقدار 10GB را انتخاب نمایید.

مثال 2: برنامه Microsoft Office 2020

با مراجعه به قسمت System Requirement در دیتا شیت برنامه MS Office 2020 مشاهده می‌کنید که مقدار حافظه‌ی موقت (RAM) مورد نیاز جهت اجرا آن مقدار 2GB اعلام شده‌است. در نتیجه جهت اجرای برنامه و کار سیستم‌عامل باید مقدار 4GB را انتخاب نمایید.

 

  1. محاسبه‌ی حافظه‌ی موقت (RAM) مورد نیاز سرویس دسکتاپ مجازی به‌ازای هر کاربر

سرویس دسکتاپ مجازی به‌ازای هر کاربر مقدار 64MB از حافظه‌ی موقت (RAM) را استفاده می‌کند. در نتیجه مقدار حافظه‌ی موقت (RAM) مورد نیاز جهت این سرویس تعداد کاربران ضرب‌در عدد 64 خواهد شد.

مثال: محاسبه‌ی حافظه‌ی موقت لازم جهت سرویس دسکتاپ مجازی برای 40 کاربر

جهت به‌دست آوردن مقدار حافظه‌ی لازم برای استفاده سرویس دسکتاپ مجازی می‌بایست عدد 40 را در عدد 64 ضرب کنیم و پاسخ بر حسب MB به‌دست می‌آید جهت به‌دست آوردن آن بر‌حسب GB پاسخ بر‌اساس MB را می‌بایست بر عدد 1024 تقسیم کنیم.

Remote Desktop Service Memory Size (MB) = 40 x 64 = 2,560MB

Remote Desktop Service Memory Size (GB) = 2,560MB ÷ 1024 =2/5GB

در نتیجه دو و نیم گیگابایت RAM برای کار سرویس دسکتاپ مجازی برای تعداد 40 کاربر مورد نیاز است.

  1. محاسبه‌ی حافظه‌ی موقت (RAM) مورد نیاز Users Profile Paging Memory Size کاربران

Users Profile Paging Memory Size (UPPMS) عبارت است “از سایز فایل‌هایی که هر کاربری جهت کار خود از حافظه‌ی دائم (Hard Disk، Flash Memory و …) و یا از طریق شبکه (Local & Public Network) روی حافظه‌ی موقت (RAM) بار‌گذاری می‌کند و مقدار آن بر‌اساس نوع برنامه‌های مورد استفاده کاربران متغیر است. ساده‌ترین مسیر جهت اطلاع از مقدار (UPPMS) مشاهده Users Tab از Task Manage سیستم‌عامل ویندوز می‌باشد. (شکل 1)

لازم به ذکر است در صورت تخمین مقدار (UPPMS) همیشه 25% به تخمین خود Over Head اضافه کنید.

( شکل 1( ی

مثال 1: تعداد 40 کاربر که صرفاً از برنامه‌ی Office و مرورگر IE استفاده می‌کنند.

مطابق استاندارد شرکت مایکروسافت (UPPMS) Users Profile Paging Memory Size برای استفاده از MS Office و مرورگر Internet Explorer (IE) مقدار 320MB به‌ازای هر کاربر می‌باشد که با احتساب 25% Over Head عدد 400MB به‌دست می‌آید که با ضرب این در عدد 40 مقدار 16,000MB مقدار کل حافظه‌ی موقت (RAM) مورد نیاز تعداد 40 کاربر به‌دست آمده و با تقسیم آن در عدد 1024 مقدار آن‌را بر‌اساس (GB) به‌دست می‌آوریم.

Users Profile Paging Memory Size (MB) = (300 x 25%) x 40 = 16,000MB

Users Profile Paging Memory Size (GB) =16,000 ÷ 1024 ≈ 16GB

مثال 2: تعداد 40 کاربر که صرفاً از برنامه Office و مرورگر Chrome و برنامه AutoCAD 2020 استفاده می‌کنند.

مطابق استاندارد شرکت مایکروسافت (UPPMS) برای استفاده از MS Office و انواع مرورگر نظیر Chrome مقدار 320MB‌ به‌ازای هر کاربر و حداکثر سایز فایل‌ها (نقشه‌های) برنامه‌ی Autocat 2020 ذخیره‌شده در Storge حداکثر مقدار 10MB در نظر گرفته شود. اگر هر کاربر تعداد 10 فایل را هم‌زمان باز کند می شود 100MB در نتیجه مقدار 100MB به‌علاوه مقدار 320MB برابر می‌شود با 420MB که توسط هر کاربر استفاده می‌شود که با احتساب 25 % Over Head عدد 525MB به‌دست می‌آید. با ضرب این در عدد 40 مقدار 21,000MB مقدار کل حافظه‌ی موقت (RAM) مورد نیاز تعداد 40 کاربر به‌دست آمده و با تقسیم آن در عدد 1024 مقدار آن‌را بر‌اساس (GB) به‌دست می‌آوریم.

Users Profile Paging Memory Size (MB) = ((320 +100) x 25%) x 40 = 21,000MB

Users Profile Paging Memory Size (GB) =21,000 ÷ 1024 = 20/50GB ≈ 21GB

پس از به‌دست‌آوردن مقادیر سه مرحله‌ی مذکور مجموع ارقام آن‌ها مقدار کل حافظه‌ی موقت (RAM) مورد نیاز برنامه‌ی mi-DaaS Server را برای 40 کاربر مشخص می‌کند.

مثال 1: مقدار کل حافظه‌ی موقت (RAM) مورد نیاز تعداد 40 کاربر که صرفاً از برنامه Office و مرورگر IE استفاده می‌کنند.

Total Hardware RAM (GB) = 4 (GB) + 2/5 (GB) + 16 (GB) = 22/5 (GB) ≈ 24 (GB)

مثال 2: مقدار کل حافظه‌ی موقت (RAM) مورد نیاز تعداد 40 کاربر که صرفاً از برنامه Office و مرورگر Chrome و نرم‌افزار AutoCAD 2020 استفاده می‌کنند.

Total Hardware RAM (GB) = 10 (GB) + 2/5 (GB) + 21 (GB) = 33/5 (GB) ≈ 34(GB)

 

o     حافظه دائم (Storage)

مقدار حافظه دائم جهت استفاده سیستم عامل 40 گیگابایت در نظر گرفته شود و مازاد بر این مقدار بر‌اساس نیاز کاربران هر مجموعه / سازمان / ارگان / نهاد مشخص می‌گردد. نکته‌ی مهمی که می‌بایست در نظر گرفته‌شود، این است که سرعت بالای Read / Write حافظه دائم Storage استفاده شده بسیار حائز اهمیت در سرویسMultiple Session می‌باشد. زیرا سرعت Storage رابطه مستقیم با سرعت اجرای برنامه‌ها توسط کاربران خواهد داشت. پیشنهاد این شرکت در این خصوص استفاده از Storageهایی با سرعت 10K به بالاست.

 

o     شبکه (Network)

برنامه‌ی mi-DaaS Server صرفاً با یک کارت شبکه کار ‌می‌کند زیرا ترافیک مورد نیاز سیستم‌عامل از کاربران ایزوله می‌باشد. مقدار پهنای باند مصرفی بر‌اساس نوع آن‌ها به شرح ذیل است.

4-1. پهنای باند مورد نیاز Screenshot توسط هر کاربر = 3/6 KBps (سه ممیز شش دهم)

4-2. پهنای باند مورد نیاز Video Streaming توسط هر کاربر  951 KBps

4-3. پهنای باند مورد نیاز Typing & Scrolling توسط هر کاربر = 7/73 KBps (هفت ممیز هفتاد و سه صدم)

4-4. پهنای باند مورد نیاز Voice & Microphone توسط هر کاربر  64 KBps

مثال: مقدار پهنای باند مورد نیاز 40 کاربر جهت مشاهده هم‌زمان ویدئو به شرح ذیل می‌باشد.

Video Streaming Bandwidth = ( 951 KBps + 64 KBps) x 40 = 40/600 ( KBps ) ≈ 41 (MBps)

 

o     کارت گرافیک (VGA)

محدودیتی در خصوص انتخاب نوع کارت گرافیکی (VGA) در برنامه‌ی mi-DaaS Server وجود ندارد، زیرا تصویر‌سازی بر روی کلاینت mi-DaaS Client انجام شده و وابسته به مشخصات کارت گرافیکی سخت‌افزار مورد استفاده کلاینت است.

نکته : در صورتیکه کارت گرافیکی سمت کلاینت پاسخگوی این عملیات نباشد، نیاز به تامین منابع لازم کارت گرافیک در سمت سرور اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 

o     راه‌کار استفاده از برنامه‌های نیازمند به رندر (Rendering Solution)

اجرای برنامه‌های Rendering حتی روی رایانه با یک کاربر نیز مناسب نمی‌باشد، زیرا عملیات Render کل منابع پردازشی و حافظه‌ی موقت RAM را اشغال و اجازه کار‌کردن با سیستم را به کاربر نمی‌دهد. در نتیجه بهترین روش برای برنامه‌هایی که نیاز به Rendering دارند، نصب موتور Render آن‌ها بر روی یک سرور مستقل از رایانه‌ی کاربر و تنظیم آدرس آن سرور در قسمت Render Setting برنامه‌ی کاربردی می‌باشد. در این حالت فایلی که نیاز به Render دارد به‌جای Render شدن در رایانه‌ی کاربر به سرور Render ارسال شده و پس از انجام آن مجدداً از سمت سرور Render به برنامه تحویل داده می‌شود. در نتیجه عملیات Render تاثیری بر عملکرد رایانه‌ی کاربر نداشته و کاربر می‌تواند هم‌زمان با عملیات Rendering کما فی‌السابق با رایانه‌ی خود کار کند.

لذا در برنامه‌های نصب شده در سرور برنامه‌ی mi-DaaS Server نیز می‌توان از این روش برای برنامه‌های Render Base نیز استفاده نمود.

 

2. سیستم‌عامل‌های پشتیبانی شده توسط mi-DaaS Server

برنامه‌ی mi-DaaS Server ویرایش 1 .1 .4 صرفاً قابلیت نصب روی کلیه نسخه‌های سیستم‌عامل‌های دسکتاپ و سرور 64 بیتی شرکت مایکروسافت به شرح ذیل را دارد.

 

o  سیستم‌عامل‌های نسخه‌ی دسکتاپ ویندوز

Windows Desktop X64
Symbol Version Edition Latest Build No. Supported
Windwos 7

Professional

Enterprise

Ultimate

7601 ok
Windows 8

Professional

Enterprise

OEM

9200 ok
Windows 8.1

Professional

Enterprise

OEM

Bing

9600 ok
Windows 10

Professional

Pro for Workstation

Enterprise

Education

Enterprise LTSC

1909 ok

 

o  سیستم‌عامل‌های نسخه‌ی سرور ویندوز

 

Windows Server X64
Symbol Version Edition Latest Build No. Supported

Windwos 2008 &

2008 R2

Standard

Enterprise

Datacenter

Itanium-based Systems

Foundation

6003 ok
Windows 2012 & 2012 R2

Standard

Enterprise

Datacenter

Multi Point

9600 ok
Windows 2016

Standard

Enterprise

Datacenter

14393 ok
Windows 10

Standard

Enterprise

Datacenter

17763 ok

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمقالاتپنل کاربریتماس
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux